Innoverende school


We zijn als team ons heel bewust van de veranderingen in de maatschappij en dat deze veranderingen invloed hebben op ons onderwijs.
Wij zijn voor onze kinderen steeds op zoek naar nieuwe manieren om hen voor te bereiden op de jobs van de toekomst.
We werken aan de 4 peilers: welbevinden, zelfsturing, sociaal zijn, verbondenheid.
We gaan aan de slag met werkvormen die hier de focus op leggen.


Zorgzame school waar ouders welkom zijn!


Het zorgbeleid neemt een belangrijke plaats in binnen ons onderwijsconcept.


De kinderen staan centraal!


Elk kind is uniek, we proberen zo goed mogelijk te voldoen aan de onderwijsbehoeften van elk kind. We bieden een waaier aan zorgmaatregelen om ieder kind gelijke onderwijskansen te bieden.
We bouwen verder op wat de kinderen reeds beheersen, hun talenten en interesses en gaan op zoek naar de uitdagingen die ze nodig hebben om zich te ontwikkelen. Rekening houdend met de eigenheid van elk kind gaan we op zoek naar groeikansen zodat hun positieve ingesteldheid en zelfvertrouwen versterkt wordt. We stimuleren de kinderen om te leren van en met elkaar.


De leerkracht doet ertoe!


Elk lid van het schoolteam draagt zijn steentje bij in de brede basiszorg die we bieden. Leerkrachten moeten zich gesteund en ondersteund weten waardoor hun draagkracht en welbevinden verhoogt. We zetten in op leren van elkaar door veel in interactie te gaan en structureel overleg in te plannen. De zorgvisie van de scholengemeenschap, KVO, geeft hen de nodige handvaten, hun eigenheid wordt daarbij gerespecteerd. Professionalisering wordt sterk opgevolgd en zowel per team als individueel bekeken. Samen zetten we op personeelsvergaderingen en pedagogische studiedagen de lijnen uit.


Ouders als ervaringsdeskundigen.


Ouders worden als ervaringsdeskundigen gerespecteerd. Een goede afstemming tussen school en ouders verhoogt de kans op welslagen van de zorgacties.
Een open communicatie over de ontwikkeling van hun kind is voor ons een prioriteit. Ouders worden betrokken bij het traject dat hun kind bij ons aflegt.


Zorginitiatieven op schoolniveau

  • Samenwerking: Andere partijen die betrokken zijn bij het leren van het kind (collega’s, directie, CLB, ondersteuningsnetwerk, pedagogische begeleiding, logopedisten, kinesisten, andere externen,…) moeten zowel via formele als informele kanalen constructief communiceren met elkaar, rekening houdend met de regelgeving inzake privacy. Zo verhogen we de kans op een optimale samenwerking.

  • Opvolging: via het leerlingvolgsysteem volgen we d.m.v. klasobservatie, kind gesprekken, evaluaties,… de loopbaan van het kind nauw op. Het leerlingdossier bevat enkel relevante informatie en is een instrument om de continuïteit in de zorg te realiseren. Het zorgteam overlegt tweewekelijks om de werking op te volgen.

  •  Krachtige leeromgeving: We kiezen voor werkvormen waar de klemtoon ligwaar de klemtoon ligt op zelfsturing, verbondenheid en t op zelfsturing, verbondenheid en welbevinden.

  1. Kleuterschool: we hebben als team gekozen om in 2 leeftijdsgroepen te werken. 2,5- en 3-jarigen werken samen en 4- en 5-jarigen werken samen. Zij beschikken over een zeer moderne infrastructuur met mooie, grote ruimtes waar de kinderen in hoeken een zeer ruim aanbod krijgen. Tijdens projecten wordt de brug tussen de 2 groepen vaak gemaakt. Kinderen leren van elkaar, leerkrachten ook. Zij overleggen wekelijks per groep en maandelijks met het hele kleuterteam, rekening houdend met het zorgcontinuüm.

  2. Lagere school: De werking van de kleuterschool wordt doorgetrokken naar de lagere school. Daar werken we per leerjaar, waar meestal 2 leerkrachten verantwoordelijk zijn voor de groep. Zij worden in hun werking bijgestaan door de ondersteuner die zeer vaak mee in de klas komt werken. We hebben als team gekozen om in sporen te werken voor bepaalde ontwikkelvelden. De leerlingen verwerken leerstof in zelfstandig werk waar ze met verschillende werkvormen aan de slag gaan. Er is wekelijks leerjarenoverleg, rekening houdend met het zorgcontinuüm.